Wzory - Ściągi, wypracowania, lektury - Bryk.pl (2024)

HYDROSTATYKA - najważniejsze wzory i oznaczenia

Oznaczenia:

F -siła [1N= 1kg∙1m/s2]

Fw -siła wyporu [1N= 1kg∙1m/s2]

a -przyspieszenie [1m/s2]

m -masa [1kg]

g -przyspieszenie ziemskie [1m/s2]

V -objętość [m3]

h -wysokość [m]

q -gęstość [kg/m3]

p -ciśnienie 1Pa= 1N/1m3

S -powierzchnia [m2]

Wzór na gęstość dowolnego ciała:

q =m /V

[q] =1kg/1m3

Wzór na siłę wyporu:

Fw =qwody ×g ×Vwypartej cieczy

[Fw] =1N= 1kg∙1m/s2

Ciśnienie:

p =F/S

[p] =1N/1m2 =1Pa (pascal)

1 hPa= 100Pa

Wzór na ciśnienie wywierane nadowolny przedmiot podwodą:

p =qcieczy ×g ×h

h -głębokość zanurzenia ciała

[p] =1N/1m2 =1Pa (pascal)

Wzór na parcie -siłę z jaką ciecz oddziałuje naścianki naczynia, wktórym sięznajduje

F =p ∙S

[F] =1N

p -ciśnienie cieczy

S -powierzchnia płaska, naktórą napiera ciecz

KINEMATYKA- najważniejsze wzory i oznaczenia

S -droga [1m]

V- prędkość [1m/s]

t -czas [1s]

a -przyspieszenie [1m/s2]

V0 -prędkość początkowa [1m/s]

Vk -prędkość końcowa [1m/s]

Wzory na ruch jednostajny prostoliniowy:

Droga:

S =V ∙t

[S] =1m

Prędkość:

V =S /t

[V] =1m/s

V =const (mastałą wartość)

a =0 (brak zmiany prędkości powoduje brak przyspieszenia

Wzory na ruchjednostajnie przyspieszony prostoliniowy:

Droga (gdy V0 =0):

S =a ∙t2/2

[S] =1m

Przyrost prędkości:

∆V =a ∙∆t

∆ -oznacza przyrost

∆V =Vk -V0

[∆V] =1m/s

Droga (gdy V0 =0), zuwzględnieniem przyspieszenia

S =V ∙t/2

[S] =1m

Przyspieszenie:

a =∆V /∆ t

[a] =1m/s2

Z przekształcenia wzoru nadrogę:

czas:

t =2S /V

[t] =1s

t2 =2S /a

przyspieszenie:

a =2S /t2

[a] =1m/s2

Droga (gdy V0 ≠0 )

S =V0 ∙t +(a ∙t2) /2

[S] =1m

Wzory na ruchjednostajnie opóźniony prostoliniowy:

Droga (gdy ciało porusza sięz prędkością początkową v0,

zwalnia zopóźnieniem izatrzymuje się

zprędkością końcową równą zero -Vk =0 )

S =a ∙t2/2

[S] =1m

Przyrost prędkości:

∆V =a ∙∆t

∆ -oznacza przyrost

∆V =Vk -V0

[∆V] =1m/s

Przyspieszenie:

a =∆V /∆ t

[a] =m/s2

Z przekształcenia wzoru nadrogę:

czas:

t =2S /V

t2 =2S /a

przyspieszenie:

a =2S /t2

[a] =1m/s2

Droga (gdy Vk ≠0)

S =V0 ∙t -(a ∙t2) /2

[S] =1 m

DYNAMIKA- najważniejsze wzory i oznaczenia

F -siła [1N=1kg ∙1m/s2]

Fw -siła wypadkowa [1N=1kg ∙1m/s2]

a -przyspieszenie [m/s2]

Fg -siła grawitacji (ciężar) [1N=1kg ∙1m/s2]

M -moment siły [1N∙1m ](niutonometr)

g -przyspieszenie ziemskie [m/s2]

m - masa [kg]

V -prędkość [m/s]

V0 -prędkość początkowa [m/s]

Vk - prędkość końcowa [m/s]

t -czas [s]

h -wysokość [m]

p -pęd [kg∙ m/s]

G -stała grawitacji -6,67∙ 10-11 (N∙m2/kg2)

∆- przyrost

∆V =Vk -V0

Siła grawitacji oddziałująca nadwa ciała:

F =G ∙[(m1∙ m2)/r2]

r- odległość między ciałami

Równowaga ramion dźwigni -równość momentów siłobu ramion:

M1 =r1 ∙F1 =r2 ∙F2 =M2

Pęd ciała:

p =m ∙V

[p] =kg ∙m/s

Siła iprzyspieszenie (ruch jednostajnie zmienny) (IIzasada dynamiki Newtona):

F =m ∙a

[F]=1N =1kg ∙m/s2

a =F/m

[a] =m/s2

Ciężar ciała:

Fg =m∙g

[Fg]=1N =1kg ∙m/s2

Droga:

S =(a∙t2)/2 -wzór nadrogę

Z przekształcenia powyższego wzoru, otrzymujemy wzór nakwadrat czasu:

t2 =2s/a

Przyspieszenie:

a =∆V/∆t

[a] =m/s2

Przyrost prędkości:

∆V =a∙∆t

RZUTY - najważniejsze wzory, oznaczenia

a -przyspieszenie [1m/s2]

m -masa [1kg]

g = 9,81m/s2 ≈10m/s2 -przyspieszenie ziemskie [1m/s2]

V -prędkość [1m/s]

t -czas [1s]

h -wysokość [1m]

Spadek swobodny:

g =a =const -rolę przyspieszenia pełni przyspieszenie ziemskie

∆V =g ∙∆t

S =h -wysokość zjakiej spada ciało

h =(g∙t2)/2; gdyV0 =0

gdy V0 ≠0

h =V0∙t +(g∙t2)/2

Rzut pionowy (wgórę, bopowrót tospadek swobodny):

a =-g, zwrot przyspieszenia jest przeciwny dozwrotu prędkości V0

V =V0 -g∙t

V =0, bociało namaksymalnej wysokości zatrzyma się, abyzmienić zwrot ruchu

Wysokość najakiej znajduje sięciało poczasie t:

h =V0∙t -(g∙t2)/2

maksymalna wysokość wznoszenia:

hmax =(V0)2/2∙g

czas wznoszenia doosiągnięcia hmax

t =V0/g

(czas wznoszenia jest równy czasowi spadania)

Rzut pionowy można teżliczyć stosując zasadę zachowania energii:

Ek =(m(V0)2 )/2= m∙ g∙ hmax =Ep

masy sięskracają imamy:

(V0)2 /2= g∙ hmax,

az tego:

(V0)2 =2ghmax.

V0 =√2ghmax (całość podpierwiastkiem)

PRACA MOCENERGIA- najważniejsze wzory, oznaczenia

F -siła [1N= 1kg∙ 1m/s2]

Ek -energia kinetyczna [1J]

Ep -energia potencjalna [1J]

E -energia mechaniczna [1J]

P - moc[1W =1J/1s]

V -prędkość [m/s]

W -praca [1J]

g -przyspieszenie ziemskie [m/s2]

Fg -siła grawitacji (ciężar) [1N= 1kg∙ m/s2]

h -wysokość najakiej znajduje sięciało [m]

Praca:

W =F ∙s

[W] =1J- dżul

1J =1N ∙1m

Moc:

P=W/t

[P] =1W -wat

1W= 1J/1s

Energia kinetyczna:

Ek =(m∙V2)/2

Energia potencjalna:

Ep =m ∙g ∙h

Energia mechaniczna

E =Ek +Ep =constans

[E] =1J

PRĄD- najważniejsze wzory, oznaczenia

I -natężenie prądu [1A-amper]

q -wielkość ładunku przepływającego przez poprzeczny przekrój przewodnika [1C-kolumb]

t -czas przepływu danej porcji ładunku [t]

U -napięcie płynącego prądu [1V-volt]

R -opór (rezystancja) [1Ω-om]

l -długość przewodu [m]

s -pole przekroju poprzecznego przewodu [m2]

r -opór właściwy zależny odrodzaju materiału itemperatury -współczynnik proporcjonalności [1Ω∙1m]

P -moc urządzenia [1W-wat]

W -praca prądu elektrycznego [1J-dżul]

Natężenie prądu:

I =q/t

[I] =1A (amper) =1C/1s

Opór elektryczny (rezystencja):

R =U/I

[R] =1Ω (om)

1Ω =V/A

Ze wzoru naopór otrzymujemy drugi wzór nanatężenie prądu:

I =U/R

Opór przewodnika zprądem:

R =r ∙l/s

Opór właściwy przewodnika:

r =(R∙s) /l

[r] =1Ω ∙1m

Moc urządzenia:

P =U ∙I

[P]= 1W=1V*1A =1J/1s

Praca prądu elektrycznego:

W =U ∙I ∙t

Napięcie płynącego prądu:

U =P/I

lub

U =W/I ∙t

[U] =1V (volt) =1J /1C

  • Podstawowa
  • Fizyka
  • Wzory, prawa i tablice
Wzory - Ściągi, wypracowania, lektury - Bryk.pl (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rubie Ullrich

Last Updated:

Views: 5945

Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rubie Ullrich

Birthday: 1998-02-02

Address: 743 Stoltenberg Center, Genovevaville, NJ 59925-3119

Phone: +2202978377583

Job: Administration Engineer

Hobby: Surfing, Sailing, Listening to music, Web surfing, Kitesurfing, Geocaching, Backpacking

Introduction: My name is Rubie Ullrich, I am a enthusiastic, perfect, tender, vivacious, talented, famous, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.